N E W S F E E D S >>>
English Page Wick Heritage Index

History      Caithness Museums

Wick Heritage Centre
Dutch

Introduction to the Heritage Centre 
The following is an extract from a full guide to the museum which is available in 10 languages. 

19 Bank Row, Wick, Caithness KW1 5EY
Street Map of Area

Dutch
The Wick Society

Het "Wick Heritage Centre" wordt beheerd door de Wick Society op een volledig vrijwillige basis door leden, die hunvrije tijd opofferen om in het "Centre" te werken.  The Society werd opgericht in 1971 door 3 personen, die zich zorgen maakten over de renovatie van de stad en de manier waarop de afbraak van oude gebouwen haar karakter ging aantasten.

The Society kwam bij elkaar in de Wick Assembly Rooms en in 1971 werd een klein museum geopend in de Carnegie Bibliotheek. Het ledenaantal groeide geleidelijk en in 1979 bood Caithness District Council, die eigenaar is van het "Heritage Centre", het toen lege gebouw aan aan de Society voor de start van een "Heritage Centre". The Society nam het aanbod aan in 1980 en opende de eerste tentoonstelling voor het publiek in 1981. Langzamerhand werd dit uitgebreid daar steeds meer voorwerpen beschikbaar kwamen.

De Council (gemeente) is verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen en de tuinen, terwijl de Society al het binnenwerk vanaf de electrische bedrading tot het samen-stellen van de uitstallingen voor haar rekening neemt. De nieuwbouw van de uitbreidingen en van de tuinterrassen werd gedaan door de District Council (gemeentewerken) gebruikmakend van Manpower Services Schemes (Sociale Werkplaats) naar de ontwerpen van de Society. De sa-menwerking tussen de District Council en de Society, die het vaak oneens waren over renovatie, is uniek te noemen daar beide partijen op hun eigen manier de behoefte erkennen om de stadserfenis te bewaren en het Heritage Centre is het resultaat van deze samenwerking.

Met uitzondering van een paar zijn alle voorwerpen in bruikleen gegeven door particulieren of hun families daar de Society alles weigert, tenzij in bruikleen, en waarvoor een ontvangstbewijs wordt afgegeven. De uitzonderingen zijn de voorwerpen uit een sterk plaatselijk gebonden collectie die geveild en dus gekocht moeten worden.

Al het werk in het Centrum, vanaf het catalogiseren tot aan de samenstelling, wordt uitgevoerd in het gesloten seizoen van October tot Mei. In de regel wordt er door de leden niet meer dan 2 uur per dag besteed aan het werk dat hun bijzondere interesse heeft. Regelmatige werkbijeenkomsten worden gehouden op Maandag en Woensdagavond en op Dinsdag - Donderdag - en Zaterdagochtend. Het dagelijks bestuur van de Society, dat uit 4 leden bestaat, komt op de eerste maandag van elke maand bij elkaar. Er is geen gekozen bestuur als zodanig en alle leden hebben toegang tot en het recht om op iedere vergadering te spreken.

Gedurende de zomermaanden als het Centrum geopend is, ligt het algemene werk stil daar de leden dan de bezoekers rondleiden ofschoon in drukke tijden dit niet altijd mogelijk is.

English Page